Samen elke dag wijzer worden
De Medezeggenschapsraad

Algemeen
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: 
 • het schoolondernemingsplan en jaarplan
 • schoolgids en kalender
 • de identiteit van de school
 • de schoolorganisatie
 • het beleidsmatig besteden van de financiën
 • het vakantierooster
 • formatieplan
De MR heeft een aantal bevoegdheden (zie ook "Reglement MR Markant Onderwijs) : 
 • Informatierecht; betreft informatie die het bevoegd gezag ongevraagd beschikbaar moet stellen aan de MR.
 • Initiatiefrecht; de MR mag voorstellen doen en standpunten duidelijk maken richting het bevoegd gezag.
 • Instemmingsrecht;  betreft besluiten die instemming nodig hebben van de MR om uitgevoerd te mogen worden.
 • Adviesrecht; onderwerpen waar het bevoegd gezag advies over moet vragen aan de MR.
De MR bestaat uit 4 gekozen ouders en vier leerkrachten. Het lidmaatschap van de MR duurt drie jaar. Men kan zich daarna opnieuw kandidaat stellen. Voor het opvullen van vacatures voor de oudergeleding wordt een oproep gedaan in de nieuwsbrief. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, zullen er verkiezingen worden gehouden. Het team kiest vier leerkrachten die zitting nemen in de MR.

Voor zaken die van belang zijn voor alle scholen binnen de stichting Markant Onderwijs is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Eén lid van de MR is afgevaardigde voor deze GMR.

MR 2017-2018
Voor het schooljaar 2017-2018 is een jaarplan opgesteld waarin is opgenomen een jaarplanning, speerpunten, organisatie en vergaderrooster.

De volgende personen maken deel uit van de MR:

Oudergeleding        
David Sulman    
Erwin Koekoek
Ralph Sebregts
Barbara de Freijter

Personeelsgeleding
Olaf Hul
Maartje Damen
Ton Roks
Rob Koks


CONTACT OPNEMEN
Wij hechten er veel waarde aan om contact te houden met onze achterban. Als u als ouder of personeelslid een onderwerp hebt dat u wil bespreken, meldt het dan bij één van ons. Wij zorgen dat ervoor dat er wat mee wordt gedaan. Dus kom naar ons toe met uw zorg, ideeën of kritiek.

U kunt ons ook mailen: mrdetoermalijn@gmail.com