Kernwaarden

Waar staat de Toermalijn voor?

Onze missie
Als openbare basisschool willen we gelukkige leerlingen vormen, die zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. We dragen bij aan hun groei en ontwikkeling. Dit doen we door passend, kwalitatief en eigentijds onderwijs aan te bieden in een veilige, inspirerende en ondersteunende omgeving. Hiermee beogen we een levenslange liefde voor leren te ontwikkelen. 
Onze missie omvat ook het bevorderen van respect, diversiteit en sociale verantwoordelijkheid, waardoor leerlingen leren om actieve burgers te worden. Ons onderwijs sluit aan bij de individuele behoeften van elke leerling. Het 'leren van kinderen' stellen we in alles wat we doen centraal, samen met ouders werken we aan een solide basis met als doel dat onze kinderen voorbereid zijn op een succesvolle toekomst en een positieve verandering kunnen zijn in onze maatschappij. 

Onze visie 
Onze visie wordt geïnspireerd door de zeven gewoontes van The Leader In Me (Covey S.), die de kern van ons onderwijs vormen en tot uiting komen als een rode draad door onze basisschool. Zowel in de omgang met elkaar als de cognitieve ontwikkeling staan de gewoontes centraal.
In onze basisschool streven we naar een lerende omgeving waarin passend goed onderwijs centraal staat. 
Hierbij hebben we oog voor de individuele interesses en niveaus van de kinderen in een breed scala van vakgebieden.
We geloven in het inzetten van de kwaliteiten en talenten van onze leerkrachten en het ontwikkelen van vertrouwen, zowel in jezelf als in anderen. Dit vertrouwen wordt gevoed door samenwerking en effectieve communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.
Door dit alles bereiden we leerlingen voor op een steeds veranderende wereld waarin samenwerking, communicatie en vakoverstijgende kennis en vaardigheden essentieel zijn.

Doelen
Openbare basisschool De Toermalijn is een school waar we, kinderen van 4 tot en met 12 jaar, in een veilige omgeving op hun eigen niveau tot ontplooiing laten komen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
De leerlingen van de Toermalijn weten dat ze er mogen zijn, hebben zelfkennis en durven eigen keuzes te maken. Aan het eind van de basisschool zijn onze kinderen in staat om goed samen te werken en zelfstandig te leren.

Kernwaarden
Veiligheid en geborgenheid; Jezelf kunnen zijn en je gewaardeerd voelen zijn belangrijke voorwaarden om veiligheid en geborgenheid te creëren. De directie heeft oog voor leerlingen, personeelsleden en ouders. Teamleden hebben oog voor leerlingen en ouders. Leerlingen hebben oog voor leerlingen. Kortom, we hebben oog voor elkaar en houden rekening met elkaar. We hanteren duidelijke regels.

Kindgericht
Leerkrachten laten zowel verbaal als non-verbaal merken dat ze vertrouwen hebben in leerlingen. We gaan met kinderen in gesprek, luisteren naar ze en stellen vragen. Kinderen kunnen te allen tijde bij het team terecht met hun vragen en verhalen.

Respect
We streven actieve pluriformiteit na. We zien verschillen niet als bedreiging maar als kans. We accepteren elkaars zwakke en sterke punten. Hierdoor mag je zijn wie je bent. Teamleden dragen dit actief uit. We groeten elkaar en geven complimenten.

Openheid
We communiceren eerlijk, tijdig en duidelijk over het functioneren van onze leerlingen. Personeelsleden nemen een actieve open houding aan naar ouders en andere externe betrokkenen.  Binnen de school geven we niet alleen feedback aan elkaar maar durven we ons ook kwetsbaar op te stellen. We geven helder aan wat we wel/niet kunnen en wat er wel/niet mag.

Ontwikkelen
“Met het doel voor ogen”. Dit is een zeer belangrijk uitgangspunt bij ons handelen. We stellen ons dagelijks de vraag wat wil ik, willen we bereiken? Voor een aantal leer-/ontwikkelingsgebieden hebben we onze eigen doelen geformuleerd die we nastreven. (Half-) jaarlijks evalueren we onze resultaten om zodoende ons onderwijs nog beter te kunnen afstemmen op de leerlingen. De begeleiding van leerkrachten is erop gericht om hen nog beter te laten functioneren.

Kernkwaliteiten
Professionaliteit; Het team van de Toermalijn wordt in hun handelen en denken gestuurd door een gezamenlijke visie. We staan open voor feedback en reflectie en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Er is sprake van duidelijke communicatie met alle leerlingen en ouders. Ook door het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken bevorderen we de kwaliteit van ons onderwijs.

Zelfstandigheid
Er is een herkenbare opbouw in de mate van zelfstandigheid door de school heen. De duidelijke zorgstructuur zorgt voor zelfstandigheidsbevordering bij het team van de school. Leerlingen (en leerkrachten) leren om zelf te plannen, keuzes te maken en bewaken zelf de tijd.

Adaptief werken
Leerkrachten zijn in staat om in te spelen op de diverse hulpvragen van de leerlingen. Er wordt op 3 verschillende niveaus gewerkt bij lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt er rekening gehouden met verschillen die ontstaan vanwege bijvoorbeeld een sociaal-emotionele problematiek of door leer- en gedragsproblemen (ADHD, dyslexie, motorische problematiek etc.)

Samenwerken
Dit is niet alleen een werkvorm maar tevens een doel (leren samenwerken). Er wordt dagelijks op alle niveaus binnen de school samengewerkt. Zowel leerkrachten als leerlingen maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Er is niet alleen sprake van samenwerking binnen de groep maar ook daarbuiten.

Leef- en leerklimaat
We werken iedere dag hard aan een goed pedagogisch leef- en leerklimaat. Uit de laatste 2 tevredenheidpeilingen (zie website) blijkt dat leerlingen graag op onze school zitten.  Kinderen, leerkrachten en ouders gaan in een positieve sfeer met elkaar om. We vinden het heel belangrijk dat uw kind graag naar school gaat, goed in haar/zijn vel zit, zich veilig voelt en zich gezien en gehoord weet. Dat vormt de basis voor een optimale ontwikkeling. In het opvoeden en begeleiden van kinderen vinden we rust, regelmaat, duidelijkheid en betrokkenheid belangrijk. Wij zijn als leerkrachten een soort spiegel voor de kinderen: “Doe als ik doe” in plaats van: “Doe wat ik zeg”. De leerkracht neemt de kinderen serieus en betrekt hen bij school.

Gedifferentieerd onderwijs
Zoals beschreven in de visie hechten wij veel waarde aan adaptief werken. Elk kind is anders, in aanleg, tempo en aard. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen binnen het basisstof-extra stofmodel waarbinnen verdere differentiatie mogelijk is en ook wordt toegepast. We streven ernaar dat alle kinderen de basisstof beheersen. Kinderen die de basisstof, na instructies, vlot verwerken zijn eerder klaar met hun werk. Deze kinderen gaan aan de extra stof werken. Dit is voor een deel van de leerlingen extra oefenstof op basisniveau om de basisvaardigheden extra in te oefenen. Extra stof is voor een ander deel van de leerlingen moeilijker dan de basisstof. We noemen het ook wel verrijkings- of verdiepingsstof.
Deze extra leerstof verwerken de kinderen individueel of in kleine groepjes. Als zij hiermee bezig zijn, kan de leerkracht de kinderen helpen die de stof nog niet voldoende beheersen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat we de kinderen op maat gesneden uitleg kunnen geven en iedere leerling in zijn eigen tempo kan doorwerken. Op deze manier wordt er tegemoet gekomen aan de verschillen tussen kinderen.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is een kenmerkend onderdeel van de Toermalijn. Zelfstandig werken is meer dan het “in je eentje” aan een opdracht werken. Plannen, samenwerken, keuzes maken, vooruitdenken, inschatten, rust zoeken enz. zijn allemaal onderdelen van zelfstandig werken. Het uiteindelijke doel is dat we de kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en hun resultaten. Bij het zelfstandig werken krijgt de leerkracht, naast het geven van instructie, een meer begeleidende taak. De kinderen worden minder leerkrachtafhankelijk. Op deze manier krijgt de leerkracht ook tijd om kinderen, die dat nodig hebben, extra te helpen.

Presenteren
Wij besteden veel tijd aan ‘leren presenteren’. Op onze school leren kinderen dat zichzelf mogen zijn en dat het fijn is om je verbaal en/of creatief te uiten. Zo worden er in de hele school spreekbeurten gegeven, leren de oudste kinderen debatteren en worden er zelfs bij de kleuters al boekbesprekingen gehouden.

Ik en de ander
We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen op een goede, sociale manier met elkaar omgaan. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling, en dat merk je! De meeste kinderen geven aan met heel veel plezier naar school te gaan.

De Toermalijn daagt je uit
We proberen op elk gebied het beste uit kinderen naar boven te halen. We stellen ambitieuze doelen en stimuleren de kinderen deze doelen te realiseren. We reflecteren met de leerlingen op deze leerdoelen.

Brede ontwikkeling
Kinderen hebben verschillende talenten. Het ene kind rekent vlot en het andere kind kan mooi zingen. We willen als school meer bieden dan alleen basisvaardigheden als rekenen, taal en spelling. Er is op De Toermalijn volop ruimte om ook je creatieve kant te ontwikkelen. Tijdens presentatievieringen en crea-middagen krijgen kinderen de gelegenheid deze talenten verder te ontwikkelen.

Vieringen
Gedurende het jaar heeft iedere groep presentatievieringen. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. De gezamenlijke afsluiting benadrukt dat we samen een gemeenschap zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze zich leren te presenteren en te uiten voor een grote groep personen. Er wordt aan het begin van het schooljaar een rooster gemaakt waarin de vieringen voor iedere groep staan gepland.
Daarnaast zijn er tijdens het schooljaar ook nog een aantal vieringen die we met de hele school beleven, zoals Sinterklaas of de eindejaarsviering.
 
Creaochtend
Op deze groepsdoorbrekende ochtenden besteden we uitgebreid aandacht aan de creatieve en technische competenties van onze leerlingen. Onder begeleiding van de leerkrachten en betrokken ouders zijn de leerlingen bezig met drama, dans, koken, solderen etc. De kennis en kunde van ouders komen hierbij goed van pas.

Cookie instellingen