Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Het lidmaatschap van de MR duurt drie jaar. Voor het opvullen van
vacatures voor de oudergeleding wordt een oproep gedaan in de nieuwsbrief. Indien er meer kandidaten zijn
dan vacatures, zullen er verkiezingen worden gehouden. Het team kiest de leerkrachten die zitting nemen in de
MR.

Onze school volgt de principes van The Leader in Me en dat maakt dat wij de
medezeggenschap als volgt vorm geven:
Gewoonte 1 - wees proactief
De MR is kritisch partner van de directie van de school. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en zijn
sparringpartner van de directeur. Door deze wijze van werken worden besluiten vaak in goed overleg
genomen, wat het draagvlak ten goede komt.
Gewoonte 2 - begin met het einddoel voor ogen
De Toermalijn staat voor de 'leader in me'. Deze principes zijn het vertrekpunt van ons handelen. Het doel is
het onderwijsconcept uit te dragen en uit te bouwen. Als MR zetten we hiertoe ons advies- en
instemmingsrecht in.
Gewoonte 3 - belangrijke zaken eerst
Als MR zetten we ons in voor school en de kinderen. We kijken niet naar eigen belangen, maar vanuit allerlei
invalshoeken naar wat belangrijk is. Besluitvaardigheid is daarin essentieel en daarin denken we mee met de
schoolleiding. We willen graag een stap extra zetten en schakelen snel als daarom gevraagd wordt.
Gewoonte 4 - denk win-win
De Toermalijn werkt binnen het Talentencentrum Bavel. Het schoolprofiel van de Toermalijn staat op nummer
1, maar we wegen hierin altijd de belangen van de partners binnen het talentencentrum mee in onze
besluitvorming of advies.
Gewoonte 5 - eerst begrijpen, dan begrepen worden
Binnen de MR worden we niet gehinderd in het stellen van vragen, zoeken we verdieping, zonder last of
ruggespraak behandelen we allerlei onderwerpen die aan bod moeten komen tijdens een schooljaar.
Daarnaast is het voor de leden van de MR van belang om het menselijk vlak niet uit het oog te verliezen; het
kind en het personeelsbelang staat daarin voorop.
Gewoonte 6 - creëer synergie
Dat doe je als MR-lid vanuit een open houding in samenspraak met de schoolleiding; een vanzelfsprekendheid
waar je tijd en energie voor vrijmaakt. Door niet in hokjes te denken, maar zeker door de verbinding te zoeken
met partners binnen het Talentencentrum Bavel of zelfs daarbuiten (indien nodig en/of wenselijk).
Gewoonte 7 - houd de zaag scherp (evenwicht/balans voelt het beste) 
Als lid binnen de MR wil je het beste uit jezelf, het medezeggenschapsorgaan, de school halen. Je bent actief,
flexibel en zorgt dat de beste weg wordt gekozen. We zijn daarin scherp, soms kritisch maar met hetzelfde
einddoel voor ogen als het team en de schoolleiding. Een kind moet zich veilig voelen op school, zijn talenten
kunnen ontwikkelen en dat geldt ook voor een MR-lid.

De MR heeft een aantal bevoegdheden (zie ook "Reglement MR Markant Onderwijs") : 
Voor zaken die van belang zijn voor alle scholen binnen de stichting Markant Onderwijs is er een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Eén lid van de MR is afgevaardigde voor deze GMR. Het
gaat om twee leden, een ouder en een personeelslid.

Denk proactief
Wij hechten er veel waarde aan om contact te houden met onze achterban. Als u een goed idee heeft, horen
we dit héél graag en kunt u dit melden bij onze voorzitter.

Bereikbaar per mail: mrtoermalijn@markantonderwijs.nl
 
Huidige samenstelling medezeggenschapsraad de Toermalijn
Personeel
Marlieke Mols
Saskia de Nijs
Marion Mennen
Ouders
Bonny van Miltenburg, voorzitter
Annette van de Mooren
Berry Zwerts

Vergaderdata 2024-2025
maandag 23 september 2024
dinsdag 5 november 2024
dinsdag 10 december 2024
maandag 10 februari 2025
dinsdag 8 april 2025
dinsdag 3 juni 2025
Cookie instellingen